Visie
Gelijkspanning is de toekomst
Gerealiseerd
Maatschappij & Techniek & Milieu
Waarom Gelijkspanning?
Het antwoord op uw vraag
Partners
Partners betrokken bij onze projecten
Concepten
Fundament onder duurzame energie
Techniek
Technische achtergrond van apparaten

Onze Visie op het Gelijkspanningsnet

We leven al in een gelijkspanningswereld zonder dit te beseffen. Door dit te erkennen zal de energiewereld sneller verduurzamen en komen we tot een betrouwbaarder, betaalbaarder en efficiënter net.

Een veiliger, efficiënter, beheersbare gelijkspanningsinfrastructuur "smartgrid" met:

 • Veiligheid, het vermijden van elektrocutie doordat wij lekstroombeveiliging ontwikkeld en mogelijk hebben gemaakt. Een van de innovaties van Direct Current BV. Dit was een van de missing links waarom gelijkspanningsnetten tot nu toe nog niet mogelijk waren.
 • Privacy gewaarborgd door zogenaamde data-isolatie, zodat wij geen wapenwedloop hebben omtrent data beveiliging of hacking.
 • Automatisch lokaal congestiemanagement zonder dat daar centraal big data voor nodig is (data verdunning).
 • Meer capaciteit in de bestaande kabels waardoor vervangingskosten "netverzwaring" vermeden kan worden met als gevolg lagere maatschappelijk kosten.
 • Hogere beschikbaarheid doordat het systeem automatisch aan congestiebeheersing doet en daardoor ook overbelasting vermeden wordt.
 • Het beheren van de apparaten in de buitenruimte, omdat de gelijkspanningsnetten standaard voorzien zijn van communicatie, een innovatie van Direct Current BV zelf.

 

Huidige Projecten in Ontwikkelingen

Direct Current BV is hard bezig de componenten te ontwikkelen voor de bovenstaande gelijkspanningswereld bestaand uit de volgende gebieden:

Slimme buitenruimte

Eén enkele DC-infrastructuur, een DC-systeem door ons ontwikkeld, gecombineerd met openbare verlichting, Solaroad Fietspaden met geïntegreerde zonnepanelen, geluidschermen met zonnepanelen, accu-opslag voor net-ondersteuning, en belangrijke voorzieningen voor veiligheid, voorzien van monitordiensten geleverd door Luminext

Slimme steden

Sensor-integratie met straatverlichting op onze gelijkspanningsnetten, waarmee bijvoorbeeld het niveau van de glasbak bewaakt kan worden. CO2-sensoren in de lichtmast of detectie van mensen om het verlichtingsniveau te veranderen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Woningen op gelijkspanning

Warmtepompen, ventilatie, verlichting, USB-C stopcontacten en zonnepanelen, allemaal verbonden aan het gelijkspanningsnet, dat wij ontwikkeld hebben, waar eerder of later in de tijd de koppeling gemaakt kan worden met gelijkspanningsnetten in de straat.

Kantoren op gelijkspanning

Warmtepompen, ventilatie, verlichting USB-C stopcontacten, zonnepanelen, allemaal verbonden aan het gelijkspanningsnet, dat wij ontwikkeld hebben, waar we met congestie management kleinere aansluitingen kunnen realiseren.

Tuinbouw

Groeilicht op gelijkspanning waar de WKK ook gekoppeld wordt aan het gelijkspanningsnet door ons ontwikkeld, waar gasmotor een variabel toerental mag hebben.

Zonnestroom parken

Zonnestroomparken volledig op een gelijkspanningsnet en gekoppeld aan gelijkspanningsnetten van netbeheerders. Deze gelijkspanningsnetten worden ook mogelijk gemaakt door onze DC-systemen.

Netbeheerders

Het netstation van de toekomst waar we de AC/DC-omzetter voor ontwikkelen en die we direct combineren met onze middenspanningstransformator waar we een nieuw geaard gelijkspanningsnet voor aan het ontwikkelen zijn.

 

Onze Visie op de Toekomst van Gelijkspanning

Gelijkspanning heeft bijzondere eigenschappen die naar voren komen door recente ontwikkelingen van vermogenselektronica, Tijdens de oorlog der stromen tussen Tesla en Edison was deze techniek niet beschikbaar. Het is goed dat Tesla toen gewonnen heeft, omdat dit heeft geleid tot een wereldwijde uitrol van het elektriciteitsnet wat met de techniek van Edison niet mogelijk was.

Het is altijd goed als men grote verbouwingen of aanpassing gaat maken aan een oud bouwwerk om jezelf minimaal de volgende vragen te stellen:

 • Zijn de keuzes en argumenten van toen nog steeds valide met de kennis en techniek van nu in het achterhoofd?
 • Is nieuwbouw niet goedkoper dan renovatie?
 • Is na de verandering het bouwwerk geschikt voor een lange duurzame toekomst?
 • Zijn de gebruikers beter af?
 • Is het onderhoud mogelijk met de kennis en mensen van de toekomst?

Als men deze vragen stelt aan het huidige elektriciteitsnetwerk, dan kom ik tot de volgende antwoorden:

Door de verelektronicalisering van de maatschappij en het gebruik van ons netwerk ziet het er naar uit dat er steeds meer elektronica in het netwerk komt. Aan de opwekkingszijde zonnestroom, windenergie, brandstofcellen en blue energy. Deze bronnen maken veel gebruik van elektronica en werken op gelijkspanning. Aan de gebruikerszijde wordt er meer afgenomen door warmtepompen, elektrische mobiliteit, computers en vele andere verbruikers. Dit zijn allemaal gelijkspanningsgebruikers. Dus het ligt voor de hand om aan de gebruikerszijde over te gaan op gelijkspanning.

Aan de bovenkant van ons net, de transmissie systemen, zien we meer en meer HVDC in plaats van wisselspanning zoals  de verbindingen tussen Noorwegen en Engeland. Verder speelt de discussie van bovengrondse verbindingen een grote maatschappelijke rol, omdat niemand tussen de hoogspanningsmasten wil wonen. HVDC kan hier in de toekomst een grote rol spelen, omdat dit eenvoudiger ondergronds kan worden gebracht. Dus aan de bovenzijde zien wij meer een meer gelijkspanning ontstaan en uiteindelijk zullen de transmissienetten HVDC worden.

Aan de onderzijde, de distributiekant, zullen steeds meer congestieproblemen ontstaan door het verder elektrificeren van de energieketen en door opwekking aan de onderkant van het net. Hier is behoefte aan meer regelbaarheid en intelligentie, dus met andere woorden elektronische transformatoren die de energiestroom kunnen regelen. Dit gaat lastig met de huidige transformatoren dus er moet op het allerlaagste niveau gemanaged worden. Dit raakt de maatschappij als het gaat om privacy en betaalbaarheid. Gelijkspanning geeft een hele andere mogelijkheid op distributie waar veel meer mogelijk is. En omdat we dan toch gaan veranderen kan communicatie worden toegepast zonder de handicap van het verleden met als gevolg dat privacy en beheersbaarheid volledig geïntegreerd zijn.

Samenvatting: Wij zien gelijkspanning aan de bovenkant en aan de onderkant van het net naar elkaar toegroeien.

Forse besparingen en lagere kosten

Doordat veel onderdelen van ons net niet meer voldoen in capaciteit of door leeftijd aan vervanging toe zijn kan het omschakelen in veel gevallen goedkoper zijn. De discussie grondstoffen speelt hier een grote rol. Koper behoort tot de schaarste metalen maar wordt nu veel toegepast in transformatoren en laagspanningsdistrubutie. Door gebruik van gelijkspanning kan er fors in koper bespaart worden (40 % is haalbaar). De middenspanning is veelal aluminium maar ook hier kan er meer energie worden getransporteerd.

Doordat er veel blindvermogen ontstaat door alle elektronica in het net is dit opgenomen in de zogenaamde netcodes. Hiervoor is een toeslag in de prijs opgenomen. Dit fenomeen bestaat niet met gelijkspanning, dus lagere tarieven zijn mogelijk. Doordat intelligentie gaat werken op prioriteiten in plaats van vraag en aanbod zal de gebruiker beloond worden voor slim toepassen. Dit is een wezenlijk belangrijk onderdeel van gelijkspanningsnetten.

Toekomstige educatie

Hogescholen en universiteiten kampen met een sterk teruglopend aantal studenten. Het is bijzonder jammer om te zien dat energie techniek verliest in populariteit. Het zal dan op termijn gebeuren dat elektronica en energie samengevoegd gaan worden. Voor gelijkspanning is dit dan wel een voordeel omdat de benodigde kennis tussen elektronica en energie in zit. En de specifieke kennis over kabels etc. is meer natuurkunde en dit genegeerd een logische keuze voor de toekomst binnen het onderwijs.

 

Harry Stokman

CEO Direct Current BV